Végelszámolás - vagyis a cég megszüntetése, felszámolás

Végelszámolás és cég megszüntetése felszámolás eljárássalÁltalában ha egy cég már nem termel, hanem csak veszteséget halmoz vel, vagy nem tudja kielégíteni a hitelezői igényeket érdemes megkezdeni a végelszámolási folyamatot, vagyis kezdeményezni a cég megszüntetés eljárást. A végelszámolás kezdeményezhető az ügyvezető részéről.

Végelszámolás cég megszüntetése és felszámolás, felszámolási eljárások ismertetése.

 

 

 

GT-k megszüntetésének esetei (KFT, BT megszüntetése)

A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, vagyis a végelszámolás, felszámolási eljárás azaz a cég megszüntetése akkor zárul le.

 

> ...ha Jogutód nélküli szűnik meg a gazdasági társaság, ha a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, illetve a megszűnési feltétel megvalósult.

>...ha a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését

>...ha a társaság tagjainak létszáma egy főre csökken, kivéve ha e törvény másként nem rendelkezik

>...ha a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti

>...ha a jogszabály így rendelkezik

 

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (együtt: átalakulás) esetén. Társasági formaváltásnak minősül, ha a gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más társasági formát választ. Gazdasági társaságok egyesülése esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy beolvadással. Gazdasági társaság szétválása esetén a gazdasági társaság- tagjai és a vagyon egy részének részvételével- két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással vagy kiválással.

Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnt társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradó követelés a megszűnéstől számított öt éves jogvesztő határidő alatt érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával szemben.

Ha a tag felelőssége egyetemleges és korlátlan volt a gazdasági társaság fennállása alatt, akkor a megszűnés után helytállási kötelezettsége is korlátlan és egyetemleges marad. A gazdasági társaság átalakulása esetén a társaság alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az átalakulás nem érinti a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló gazdasági társaságokat, illetve ha büntető intézkedés foganatosítása van folyamatban a társasággal szemben.

Átalakulásról csak abban az esetben lehet dönteni, ha minden tag teljes vagyoni hozzájárulást teljesítette maradéktalanul.

Előtársasági forma ilyen esetben kizárt

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutódot illetik meg a jogelőd társaság jogai és terhelik kötelezettségei. A gazdasági társaság legfőbb szerve az átalakulásról két alkalommal határoz. Az átalakulás  az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.

 

A cég megszünetése - megszűntnek nyilvánítása

Amennyiben a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik be, a cégbírósága eltiltja a céget a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja, és kezdeményezi a cég felszámolása eljárást, vagy elrendeli a kényszertörlési eljárást, amennyiben az adott cégformára irányadó anyagi jogi jogszabályok lehetővé teszik és ezzel indul meg a felszámolás a cég megszüntetése. Ha nem lehetséges ilyen úton a cég megszüntetése, erről a cégbíróság haladéktalanul értesíti adóhatóságot, és a törvényileg lehetséges úton szüntetik meg a céget.

A cég ,megszűntnek nyilvánítására, cég felszámolása, a cégbíróság első eredménytelen intézkedését követően is sor kerülhet, ha a cégbíróság úgy ítéli meg, hogy a cég törvényes működéséért tehető intézkedések sem vezetnének eredményre.

Akkor is sor kerülhet megszűntnek nyilvánításra, ha a cég a vele szemben alkalmazott adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.

Ha a cégalapítás bűncselekmény útján, vagy bűncselekmény elkövetése céljából jött létre és ez a tény jogerős bírósági ítélet alapján megállapítható, akkor is megszűntnek kell nyilvánítani.

 

Végelszámolás - cég megszünetése

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén- ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz- végelszámolásnak van helye. Végelszámolás eljárásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor. A fizetésképtelenséget megállapító végzés kézhezvételét követően nem határozható el végelszámolás, és folyamatban lévő végelszámolás pedig megszűnik a felszámolás elrendelésével.

Pp. háttérjogszabály.A végelszámolás tárgya a cégnek az a vagyona, amellyel a cég a végelszámolás megkezdésekor rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet a végelszámolás folyamata alatt szerez.

A végelszámolás kezdő időpontja a cég jogutód nélküli megszűnést elrendelő határozatában meghatározott időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte.

Ugyanebben a határozatban választja meg a végelszámolás biztost, illetve rendelkezik a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok,valamint a részvételével működő alapítvány vagy egyesület sorsáról is.

A végelszámolás, cég megszüntetése eljárást a megszűnő cég legfőbb szerve által kijelölt végelszámoló végzi.

A végelszámoló a végelszámolási eljárást változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a bíróságnak, amelyben köteles bejelenteni, a végelszámolást megindító határozat keltét, illetve a végelszámolás kezdő időpontját, adatokat a végelszámolóról és a korábbi vezető tisztségviselő(k) jogviszonyának megszűnését.

A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet köteles a Cégközlönyben közzétenni.

A végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti, kötelezettségeit teljesíteni, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti.

A hitelezők kielégítése után a fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszűnteti.

A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontját követő három éven belül meg kell szüntetni.

Ha a cég törlésére irányuló kérelem három éven belül nem kerül benyújtásra, kényszertörlési eljárás elrendelésére kerül sor.

 

A végelszámolás befejezése

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti, és a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra az adóbevallásokat, az utolsó üzleti évről szóló beszámolót, a vagyonfelosztási javaslatot, és egyebeket.

 

Egyszerűsített végelszámolás

Kkt., Bt. és egyéni cég végelszámolása egyszerűsített módon is történhet, ha az elrendeléstől számított 150 napon belül a cég befejezi a végelszámolást.

 

eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest

 


Végelszámolás, vagyis a cég megszüntetése olyan felszámolás eljárás, amit az ügyvezető is kezdeményezhet. Végelszámolás eljárást a végelszámoló végez. Amennyiben nem termel a cégünk érdemes a végelszámolás kezdetét venni és a cég megszüntetése eljárást kezdeményezni.