KFT alapítás - KFT alapítása online

KFT alapítása olcsónMa Magyarországon, ha cégeljárással foglalkozunk, akkor az esetek túlnyomórészében a cégeljárás KFT alapítása. Mi is ezt a cégformát javasoljuk, amennyiben Önnek vállalkozás indítási tervei vannak. A korlátozott felelősségi szabályok miatt ajánlott  a korlátolt felelősségű társaság alapításában (KFT alapítása) gondolkodni (jelenleg a cégalapítások 95%-a Kft alapítás). Az elnevezés megtévesztő lehet, mert a Kft tagjai is felelősségre vonhatóak a jelenleg hatályos 2006. évi 4. törvény – A gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) hitelezővédelmi szabályai alapján. A  Gt. 50. szakasza szerint a Kft. jogutód nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére az a tag, aki ezzel visszaélt. Ilyenkor korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Visszaélés alatt elsősorban azt értjük, ha a tag a társaság vagyonával sajátjaként rendelkezett vagy a vagyont a saját, vagy más személyek javára úgy csökkentette, hogy tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy később kötelezettségeit nem fogja tudni teljesíteni.


Aki még olcsóbban akar KFT alapítás eljárást, annak időben kell cselekednie.


Korábban elterjedtebb társasági forma volt a BT (betéti társaság), de a törzstőke mértékének megváltoztatása folytán a KFT társasági forma használata került előtérbe. Itt érdemes megemlíteni, hogy ez a helyzet jövőre nagy valószínűséggel változni fog. 2014. március 15-én, hatályba fog lépni az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.), amely magába olvasztja majd a gazdasági társaságokra vonatkozó joganyagot is, számos változtatással együtt. Releváns változás lesz (új Ptk 3:162.§ (4). bek.),  hogy a Kft alapítása kötelező törzstőke minimuma  - magyarul  a törzsbetétek összege, vagyis az az összeg, amelyet a társaság rendelkezésére kell majd bocsátani az alapításhoz- 500 ezer Ft-ról 3 millió Ft-ra fog emelkedni.

olcsó kft alapítása online

 

Egyszemélyes KFT alapítása esetén 1 személy is alapíthat gazdasági társaságot. Ebben az esetben nem társasági szerződés, hanem alapító okirat szükséges az alapításhoz. Az is előfordulhat, hogy egy korábban többszemélyes Kft-ben az összes üzletrész az egyik tag kezében összpontosul, így egyszemélyes Kft. jöhet létre.

A kötelező törzstőke minimuma (3 millió forint) kiegészítésére 1 év áll rendelkezésre. A hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgáló alkalmazása már nem kötelező. Az egyszemélyes Kft. esetében egyébként – néhány törvényi kivételtől eltekintve – a többszemélyes Kft-re vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

Többszemélyes KFT alapítása esetén társasági szerződés létrehozása szükséges. A törzsbetéteket - melyek összességét törzstőkének (min. 500 ezer Ft, jövőre 3 millió forint) nevezzük - előre meg kell határozni. Jelenleg a kft alapítása a cégbírósághoz való bejelentésig elegendő csak 250 ezer Ft-ot a társaság rendelkezésére bocsátani. A fennmaradó összeget egy éven belül kell teljesíteni. Az egyes törzsbetétek értéke a kft alapítás alkalmakor nem lehet kevesebb 100 ezer Ft-nál, és 10 ezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A törzsbetétek összetételénél nincs megkötés, azaz készpénz nélkül is, csak apporttal (nem pénzbeli hozzájárulás, amely értékét igazolni kell) is lehet Kft-t alapítani. Az alapítási kérelem cégbírósághoz való benyújtásáig köteles minden tag betétjének legalább 50%-át befizetni. Könyvvizsgálót nem kötelező igénybe venni, azonban apport esetében ilyenkor nyilatkozni kell a hozzájárulás értékének meghatározásáról.

 

 

KFT alapítás - Gyakori kérdések

 

2014-től már 3 millió Ft szükséges KFT alapítás eljáráshoz?
2014 márciusában hatályba lépő Új Ptk. szerint legalább 3 millió Ft szükséges Kft. alapításához.  A minimum 3 milliós törzstőke a meglévő Kft-re is vonatkozik, tehát vagy emelni kell a meglévő tőkén, vagy kisebb tőke-szükségletű cégformára kell váltani (pl. Bt-re).

A cégeknek azonban több lehetőségük is lesz arra, hogy ezt az összeget előteremtsék, a cég rendelkezésére bocsássák (erről szakértőink adnak tájékoztatást ügyfeleinknek).

Továbbá érdemes megemlíteni, hogy három millió Ft-nál kisebb összegű törzstőkével is szabályos a cég működése, bizonyos korlátozásokkal. Például osztalékot nem vehetnek fel a tagok, és anyagi felelősségük addig terjed, mintha a rájuk eső teljes tőke összegét befizették volna.

 

Mekkora összegű a Kft. alapítás illetéke?
A cégeljárási illeték KFT alapítás esetén: 50 ezer Ft.

 

A törzsbetétek mértéke határozza mag a szavazati arányokat?
Nem feltétlenül. Meg lehet állapodni a társasági szerződésben ettől eltérően is.

 

A pénzbeli hozzájárulást Kft. alapításakor be kell mutatni/be kell fizetni a bankba?
Nem. Elegendő ha az ügyvéd előtt nyilatkozik arról, hogy az összeget a társaság rendelkezésére bocsátotta. (ellenben a könyvelésben már szerepelnie kell)

 

Mennyibe kerül a Kft. alapítás?
Munkadíj: 13990 Ft+Áfa(a tulajdoni lap lekérését is tartalmazza)
KFT alapítás illeték: 50000 Ft
JÜB költség (a tagok személyes adatainak lekérdezésének a díja(: 1670 Ft/fő+Áfa

 

Milyen okiratok, dokumentumok szükségesek az alapításhoz?
Okiratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.
(Tag lehet más cég is. Ebben az esetben hiteles cégkivonat, cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozata)
Dokumentumok: székhelyhasználati igazolás/ hozzájárulás, esetleges fióktelephely-, ill. telephelyhasználati igazolás.

 

Mit kell tartalmazzon a KFT alapításkor a társasági szerződés?

-Cégnév (tudni kell mire az ember megy a kft alapítása)
-Székhely, esetleges telephely, fióktelep
-Tagok megnevezése (természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a cégnevet, székhelyet, valamint a cégjegyzékszámot /nyilvántartási számot)
-Főtevékenységét (TEÁOR szerint), és valamennyi egyéb tevékenységét
-Jegyzett tőke a KFT alapátása pillanatában és a tagok egyes vagyoni hozzájárulásai, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét
-Társaság képviselete, és a cégjegyzés módja, jogosultjai
-Vezető tisztségviselőket és adataikat
-A gazdasági társaság működésének időtartamát, ha határozott időre szól
-Továbbá a Kft-nél meg kell határozni az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét, valamint a szavazati jog mértékét.
Stb.

 

olcsó kft alapítása online

 

Hogyan válasszunk megfelelő cégnevet KFT alapításkor?
A cégnév vezérszóból, profilból és cégformából áll. Pl.: Bauer Kereskedelmi és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság. Ebben az esetben vezérszó-Bauer, profil-Kereskedelmi és Forgalmazó, cégforma-Korlátolt Felelősségű társaság. A rövidített cégnévnél a profilt el lehet hagyni, valamint a cégformát rövidíteni lehet (pl. Bauer Kft.). A cégnyilvántartásban szereplő cégek nevétől lényegesen eltérő cégnevet lehet csak választani.

 

Miért szükséges a székhely igazolása KFT alapításakor?
A székhely címére küldik ki az egyes leveleket, küldeményeket. A székhely határozza meg, hogy a cég ügyeiben mely hivatalok, cégbíróságok járhatnak el. A cég a székhely szerinti közterhekhez köteles hozzájárulni. A KFT alapítása amint jogerőssé válik (végzés kibocsátását követően), a bejelentett székhely a vállalkozás központja lesz.

 

Miképpen lehet a székhely meglétét igazolni KFT alapításakor?
A székhelyhasználati- hozzájárulás útján, ugyanis a székhely használatához a tulajdonos hozzájárulása  szükséges. Akkor is szükséges, ha a tulajdonos a cég tagja, mert a cég tagja nem azonosítható a céggel, még egyszemélyes gazdasági társaság esetén sem. Ha a székhely a cég kizárólagos tulajdonában van, akkor hiteles tulajdoni lap benyújtása szükséges. Mindenképpen szükséges a KFT alapítás időpontjában az  ügyvédnek leadni.

 

Mi van ha tulajdonos nem ad hozzájárulást a székhelyhez vagy a cégnek egyéb okból nincs székhelye?
Ebben az esetben székhelyszolgáltatásunkat tudja igénybe venni amit külön jelezhet a KFT alapítás eljárás folyamán. Ilyenkor mi biztosítjuk a székhelyet a cég számára akár már a KFT alapításától kezdve.

 

Ki lehet tag Kft-ben?
Bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

 

Ügyvezető bárki lehet?
Bármely cselekvőképes természetes személy (magánszemély), aki betöltötte a 18. életévét. Nem szükséges, hogy a cég tagja legyen. Külföldi magánszemély is lehet, de ez esetben kötelező kézbesítési megbízottat kijelölni a KFT alapítása pillanatában.

 

Milyen feladatai vannak az ügyvezetőnek?
Az ügyvezető képviseli a céget harmadik személyekkel, hatóságokkal szemben, jegyzi a céget, különböző szerződéseket, jogügyleteket köthet a cég nevében., tehát kötelezettségeket és jogokat szerezhet. Ténylegesen irányítja a cég ügyeit.

 

Mit jelent a cégjegyzés KFT alapításkor?
A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében való aláírásra való jogosultság. Csak a szervezeti képviselettel rendelkező személy jogosult erre (vezető tisztségviselő, cégvezető). Több ügyvezető esetén mindegyik önállóan gyakorolhatja ezen jogát a KFT alapítás bejegyzése után. Együttes cégjegyzés esetében, több cégjegyzési joggal rendelkező személy aláírására van szükség (ezt a módot a tagok választják). A cégjegyzési jogosultság terjedelmét a társasági szerződésben lehet meghatározni. Cégjegyzési jog hiánya a nyilatkozat érvénytelenségét vonja maga után.

 

Honnan fogok róla tudomást szerezni, hogy a cégbejegyzés megtörtént a KFT alapítása után?
Az ellenjegyző ügyvéd, vagy az ügyvédi iroda munkatársa értesíti Önt a KFT alapítása után a cégbejegyzés megtörténtéről telefonon vagy e-mail-ben, amikor a végzés (u.n. E-akta) megérkezik.

 

Mikortól kezdheti meg a cég a működését a KFT alapítás pillanatától?
A cégbejegyzést követően a KFT alapítás után elkezdheti üzleti és egyéb tevékenységét. Ekkor tehát a társasági szerződésnek / alapító okiratnak és a jogszabályoknak megfelelően korlátozásokkal terhelt jogkörében végezheti tevékenységét. Cégbejegyzést megelőzően (tehát a jogerős végzés átvétele előtt) csak előtársaságként működhet.

 

Mi az az előtársaság?
A gazdasági társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működhet. Ekkor a gazdasági társaság a cégbejegyzésig csak korlátozott jogosultságokkal rendelkezik. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem folytathat.

 

olcsó kft alapítása online

 

Hírek - KFT alapítása

 

Jegyzett tőke változása, azaz jegyzett tőke emelése, jegyzett tőke csökkentése

Az alapító/létesítő okirat változásának egyik esete az, amikor a jegyzett tőke összegét változtatjuk meg. Ezt is be kell jelenteni a cégbíróságnak.

RészletekÖsszes hír

Jogviszonyok változása, új jogi kikötések pl. osztalékelőleg lehetősége - cégmódosítás

Ezek a változások a fentieknél a társaság szempontjából komolyabb relevanciával bíró változások. A tagok egymás közti viszonyát, egymással szemben fennálló jogain illetve kötelezettségein módosíthat.

RészletekÖsszes hír

Egyéb adatváltozás is cégmódosítás: lakcím változás stb. - cégmódosítás

Egyéb adataink is lehetnek cégmódosítás tárgyai. 

RészletekÖsszes hír

Cégnév változás - cégmódosítás

A cégalapítással kapcsolatos előírások vonatkoznak a cég nevének megváltoztatására is. Ez generálklauzula, azaz általános szabály.

RészletekÖsszes hír

Székhely, telephely, fióktelep változás, új felvétele - cégmódosítás

Amennyiben cége székhelyét szeretné megváltoztatni, köteles azt 30 napon belül –jogi képviselője útján- bejelenteni a cégbíróságnak. A székhely használatot ilyenkor mindig igazolnia kell, ezt a cégmódosítást ellenjegyző ügyvéd kérni fogja Öntől. 

RészletekÖsszes hír
eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest